Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Velika omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Dječji vrtić Velika, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1. Putem službene web stranice Vrtića:

2. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na pristup informacijama

3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije

4. Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Radi osiguravanja prava na pristup informacijama Dječji vrtić Velika donosi Odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Podnosi se:

– pisanim putem

Na poštansku adresu Vrtića: Vladimira Nazora 1/g, Velika 34330
Putem elektronske pošte na slijedeću adresu: info@dv-velika.hr

– usmenim putem

Osobno na zapisnik u službenim prostorijama Dječjeg vrtića Velika svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati.
Telefonom na slijedeći broj: 023/233 – 989

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, mpže zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od davanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svhre, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Dječji vrtić Velika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene dokumentacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014,15/1024 i 141/2022)