Natječaj za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne Novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 49. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Velika, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA/RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,

 

– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

 

– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika

 

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

 

– životopis (vlastoručno potpisan);

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO – a (ne starije od dana objave natječaja)

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne Novine br. 133/97 i 4/98)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) (ne starije od dana objave natječaja)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) (ne starije od dana objave natječaja)

– potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjesru za zaštiti dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) (ne starije od dana objave natječaja)

– vlastoručno potpisanu izjavu da da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju upotrjebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe, a sve sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21- u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku. 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Velika, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom “Prijava na javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”.

 

Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.

U rednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
  2. Statut Dječjeg vrtića Velika (dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Velika)
  3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika (dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Velika)
  4. Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Velika (dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Velika)

 

O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na in ternetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/

 

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično objavit će se u obliku inicijala, i ukoliko bude potrebno, datum rođenja.

 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Nema privitaka.