Natječaj za prijem radnika u radni odnos – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Na temelju članka 66. Statuta Dječjeg vrtića „Velika“ i članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Velika“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam radnika u radni odnos

 

             I. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-određeno puno radno vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

 

            UVJETI:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranije važećim propisima, sveučilišni diplomski studij ranog i predškolskog obrazovanja
 2. položen stručni ispit

            Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos.

 1. dokaz o državljanstvu
 2. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijmu u radni odnos)
 3. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

 

            II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (domovnica/ osobna iskaznica)
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak- ne starije od 6 mjeseci
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak- ne starije od 6 mjeseci
 7. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne starije od mjesec dana
 1. vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22).

           III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

           IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17- u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

        V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: DJEČJI VRTIĆ „VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom „Za natječaj-odgojitelj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

     VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

   VIII. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nema privitaka.