Natječaj za prijem radnika u radni odnos – PEDAGOG/PEDAGOGINJA

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

Vladimira Nazora 1/g,

34330 Velika

KLASA: 112-03-23-10

URBROJ: 2177/08-08/23-10

Velika, 08. rujna 2023.

 

 

Temeljem članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 66. Statuta Dječjeg vrtića „Velika“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Velika“ dana 22.08.2023. na sjednici donosi Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA U RADNI ODNOS

PEDAGOG/PEDAGOGINJA 1 (jedan) izvršitelj/ica za rad na određeno, nepuno radno vrijeme

 

 

I. Uvjeti:

 

– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste

– položen državni stručni ispit

– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

 

II. Uz pisanu, vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

  1. životopis, vlastoručno potpisan
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)
  3. dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22)- ne starije od 6 mjeseci
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22) – ne starije od 6 mjeseci
  6. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a,-ne starije od mjesec dana
  7. vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
  8. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) – ne stariju od dana objave natječaja
  9. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne Novine br. 133/97 i 4/98)

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17i – u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: DJEČJI VRTIĆ„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom „Prijava na natječaj za pedagoga/pedagoginju – ne otvaraj”

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i prilogenavedene u natječaju.Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

VIII. Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti moći se pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

IX. O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno, datum rođenja.

X. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

Nema privitaka.