Natječaj za prijem radnika u radni odnos – POMOĆNIK/CA ZA NJEGU,SKRB I PRATNJU

Dječji vrtić Velika

Vladimira Nazora 1/g

34330 Velika

 

KLASA: 112-03-23-05

URBROJ: 2177/08-08/23-05

Velika, 02. kolovoza 2023.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Velika Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika dana 01. kolovoza 2023. godine na sjednici donosi Odluku (KLASA:601-02/23-05-08 URBROJ: 2177/08-08/23-09)  o raspisivanju

 

 

NATJEČAJA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

 

POMOĆNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1(jedan) izvršitelj/ica za rad na određeno, puno radno vrijeme

 

           I. UVJETI:

 

Uvjeti za radno mjesto određeni su sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika (NN 133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Velika:

 

– osnovna/ srednja stručna sprema

– poželjno radno iskustvo naročito u radu sa predškolskom uzrastom djece

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prije u radni odnos:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– radno odnos u dječjem vrtiću ne može zanosvati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19,57/22)

     II. PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆE:

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu), na natječaj je potrebno priložiti:

 

  • Životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o državljanstvu (preslike osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj osnovnoj ilisrednjoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak- ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak- ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22),
  • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne starije od mjesec dana,
  • vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz Članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
  • preslika osobne iskaznice/domovnice ili putovnice.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

III.  Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe, a sve sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

 

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17- u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavan.

 

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika isključivo poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom „ Za natječaj – POMOĆNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU“.

 

VI. Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.

 

VII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

VIII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Velika, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dječji vrtić Velika s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

IX. Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom.

 

X. Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

 

XI. O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika
https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/

 

XI. Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i, ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

XIII. Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

XIV. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

XV. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Nema privitaka.