Natječaj za prijem radnika u radni odnos – STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG/PEDAGOGINJA

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

Vladimira Nazora 1/g

34 330 Velika

 

KLASA:112-01/24-01/03

URBROJ:2177-8-08-01-24-03

Velika, 18.siječanj 2024.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Velika, sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Velika o objavi natječaja za prijem radnika u radni odnos sa 1. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. siječnja 2024. godine, ravnateljica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos

 

STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG/PEDAGOGINJA – 1 izvršitelj/ica za rad na određeno, nepuno radno vrijeme

I. Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VSS, pedagog – profesor pedagogije, diplomirani pedagog)

– položen državni stručni ispit

– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23).

 II. Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (1.), potrebno je priložiti:

2. životopis, vlastoručno potpisan

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)

4. dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja

5.  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23)- ne starije od 6 mjeseci

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23) – ne starije od 6 mjeseci  

7. elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a,-ne starije od dana objave natječaja

8. vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23)

9. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) – ne stariju od 6 mjeseci

10. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne Novine br. 133/97 i 4/98)

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. st. 1.-2- Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/91, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8)dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: DJEČJI VRTIĆ„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom Prijava na natječaj za stručnog suradnika/cu pedagog/pedagoginja – ne otvaraj”

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

VIII. Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

IX. O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno, datum rođenja.

X. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Nema privitaka.