Natječaj za prijem radnika u radni odnos – STRUČNI SURADNIKA/CA PEDAGOG/INJA

Dječji vrtić Velika

Vladimira Nazora 1/g

34 330 Velika

 

KLASA:112-01/24-01/07

URBROJ:2177-8-08-01-24-07

Velika, 11. srpanj 2024.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 66. Statuta Dječjeg vrtića Velika, sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Velika o objavi natječaja za prijem radnika u radni odnos sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane dana 08. srpnja 2024. godine, ravnateljica raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos

STRUČNI SURADNIK/CA PEDAGOG/PEDAGOGINJA – 1 izvršitelj/ica za rad na određeno, nepuno radno vrijeme

 

UVJETI:

– prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članku 2. stavak 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne Novine” broj 133/97).

– položen državni stručni ispit

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (1.)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  1. Životopis, vlastoručno potpisan
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja
  4. Elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a,-ne starije od dana objave natječaja
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23) – ne starije od 6 mjeseci
  6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23) – ne starije od 6 mjeseci
  7. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) – ne stariju od 6 mjeseci
  8. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23)
  9. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne Novine br. 133/97 i 4/98)

 

 

Navedene isprave, odnosno prilozi, dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( Narodne novine, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22 ).

 

Za oglašeno mjesto se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine, broj 82/08, 69/17)

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno čl. 48. st. 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da Dječji vrtić Velika kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: DJEČJI VRTIĆ„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom Prijava na natječaj za Stručnog suradnika pedagoga – ne otvaraj”

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/.

Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i ukoliko bude potrebno, datum rođenja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

RAVNATELJICA

Antonija Kosina

Nema privitaka.