Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg vrtića Velika

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Velika, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Velika na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 05.12. 2022. godine, a uz prethodnu suglasnost osnivača, KLASA:021-02/22-06/7 URBROJ:2177-8-01-22-44   od 08.12. 2022. godine donosi

Datoteke za preuzimanje: