Natječaj za prijem radnika u radni odnos – Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

Vladimira Nazora 1/g,

34330 Velika

KLASA: 112-03-23-04

URBROJ: 2177/08-08/23-04

Velika 13. ožujka 2023.

 

 

Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 66. Statuta Dječjeg vrtića „Velika“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Velika“ dana 22.02.2023. na sjednici donosi Odluku (KLASA: 601-02/23-05-08, URBROJ: 2177/08-08/23-08) o raspisivanju

 

NATJEČAJA ZA PRIJAM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU- 1 (jedan) izvršitelj/ica za rad na određeno, puno radno vrijeme

I. UVJETI:

 

 1. Sukladno članku 24.a, stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) :

 

–    završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

–    završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

–   da nije roditelj niti drugi član uže obitelji djeteta kojem se pruža potpora

 

Uz napomenu kako se uvjet iz članka 24.a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (koji se odnosi na završeno osposobljavanje ili stečenu djelomičnu kvalifikaciju)  u ovom natječaju ne traži, budući da poseban pravilnik kojim se regulira među inim, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju, još uvijek nije donesen od strane nadležnog ministarstva, stoga trenutno nijedan kandidat na tržištu rada nema završeno osposobljavanje, a samim time niti stečenu djelomičnu kvalifikaciju za pomoćnika da djecu s teškoćama u razvoju u vrtiću.

 

 1. Radno iskustvo na poslovima pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju – 6 mjeseci

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju studenti predškolskog odgoja.

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

 

II. PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE:

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu (zamolbu), na natječaj je potrebno priložiti:

 • Životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o državljanstvu (preslike osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stečenoj  srednjoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak- ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak- ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),

 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (ne stariju od 6 mjeseci) sukladno članku 25. stavku 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne starije od mjesec dana,
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz Članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
 • preslika osobne iskaznice/domovnice ili putovnice.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

III.  Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe, a sve sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17- u nastavku teksta: Zakon o hrvatskim braniteljima), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/101, 93/11- u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavan.

 

 • Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Velika isključivo poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ„VELIKA“, Vladimira Nazora 1/g, 34 330 Velika, s naznakom „ Za natječaj – POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU“.
 • Nakon isteka roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata.

 

 

VII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

VIII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Dječji vrtić Velika, kao voditelj obrade, prikupljene podatke, na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Dječji vrtić Velika s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

 • Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će pisano testiranje koje se sastoji od provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata. Na provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji na pisanoj provjeri znanja budu ostvarili najmanje 50% uspjeha, moći će pristupiti usmenom razgovoru (intervju) s Povjerenstvom.

 

 • Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

 

 • O terminima za pismeno testiranje i razgovor (intervju) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Velika
  https://dv-velika.hr/dokumenti/natjecaji/

 

XII. Radi zaštite osobnih podataka, rezultate, obavijesti i slično ćemo objaviti u obliku inicijala i, ukoliko bude potrebno, datuma rođenja.

 

XIII. Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

XIV. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 • O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

Dječji vrtić Velika

Predsjednik upravnog vijeće

Valentin Raguž

____________________________

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Mrežne stranice i Oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 2. Mrežne stranice i Oglasna ploča Dječji vrtić Velika

 

Nema privitaka.